Meet Our Team 

 • Kate Thorton headshot

  Kate Thornton

  President 484-628-2243 katherine.thornton@towerhealth.org
 • Reading Hospital Foundation Melissa Karas

  Melissa Karas

  Director of Annual Giving 484-628-8666 melissa.karas@towerhealth.org
 • Reading Hospital Foundation Martin Cameron headshot

  Cameron Martin

  Director of Development 484-628-5126 cameron.martin@towerhealth.org